سهامداران

سهامداران:
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)

شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص)

شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص)

شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ( سهامی خاص)

شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص)