هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نام نماینده اشخاص حقوقی سمت
شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) غلامحسن تقی نتاج ملکشاه رییس هیات مدیره- غیر موظف
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) محمد حسین وکیلی نایب رییس هیات مدیره- غیر موظف
شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ( سهامی خاص) مجید زارعی عضو هیات مدیره- غیر موظف
شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص) سعید جمالی عضو هیات مدیره- غیر موظف
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام مسعود غلام زاده لداری مدیرعامل و عضو هیات مدیره